Vedtægter for Kaninhopdommerklubben
for kaninhopdommere under Danmarks Kaninavlerforening

Stiftet den 31. august 2013

§ 1Klubbens formål er at være fælles talerør for kaninhopdommerne overfor DK’s hovedledelse, udvalg og lokalafdelinger.
§ 2Optagelse i klubben kan sker automatisk, når en aspirant har bestået dommerprøven og af Hopudvalget er udnævnt til autoriseret dommer (Man skal være medlem af Danmarks Kaninavlerforening).
§ 3Kontingent fastsættes på hver generalforsamling og er gældende til næste generalforsamling. Kontingent opkræves en gang årligt for alle medlemmer og medlemmer der optages i mellemliggende perioder betaler for den resterende del af betalingsperioden (resterende hele kvartaler).
Regnskabet følger kalenderåret og fremsendes til medlemmerne via e-mail til godkendelse senest i marts måned.
§ 4Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer og sekretær, som vælges på den årlige generalforsamling for 1 år af gangen. Alle valg foregår skriftligt. Alle kandidater skal komme med skriftlig eller mundtligt oplæg til deres kandidatur. Hvis afholdelse af generalforsamling et år bliver praktisk umuligt, kan valg foregå skriftlig efter nærmere bekendtgørelse, bl.a. i Tidsskrift for Kaninavl.
§ 5Klubbens bestyrelse forsøger at opnå aftaler med DK’s hovedbestyrelse omkring indflydelse på kaninhop i Danmarks Kaninavlerforening.
§ 6Klubbens årlige generalforsamling afholdes med mindst 30 dages varsel, samtidig indkaldes forslag til behandling på generalforsamlingen senest 14 dage inden afholdelse. General-forsamlingen er beslutningsdygtig når denne er korrekt varslet. Har man ikke mulighed for at møde til generalforsamlingen, kan brev-, internet- eller telefonstemme afgives. Ved forslag der kræver vedtægtsændringer, kræves et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Beretning ved formanden
• Fremlæggelse af regnskab
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af formand
• Valg af bestyrelse
• Valg af 2 suppleanter
• Valg af revisor
§ 7Ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis over halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.
§ 8Klubben kan efter forslag til generalforsamlingen opløses ved flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og overskydende midler går til Hopudvalget.
Seneste nyt
7. juni 2023
Resultat for valg til Hopudvalget

Vi er nu på den anden side af valget til Hopudvalget og valgt ind er Regitze Reck og Patricia Møllnitz. Vi vil fra Kaninhopdommerklubbens bestyrelse takker for interessen for valget. Samtidig ønsker vi Regitze og Patricia held og lykke med deres arbejde i Hopudvalget.

28. maj 2023
Kandidater er online

Opstillede kandidater til Hopudvalget er lagt online på hjemmesiden.

5. september 2020
Resultat for valg til Hopudvalget

Resultatet for valg til Hopudvalget 2020 er følgende:
- Charlotte: 80,65%
- Marlene: 61,29%
- Anne-Mette: 38,71%
Dermed er Charlotte og Marlene genvalgt og Kaninhopdommerklubbens bestyrelse indstiller til Hovedbestyrelsen, at de fortsætter i Hopudvalget som Kaninhopdommerklubbens repræsentanter.
Samtidig ønsker vi Charlotte og Marlene held og lykke med deres videre arbejde i Hopudvalget.

23. august 2020
Kandidater er online

Opstillede kandidater til Hopudvalget er lagt online på hjemmesiden.

16. marts 2019
Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse for Kaninhopdommerklubben er lagt online.

18. oktober 2018
Resultat for valg til Hopudvalget

Resultatet for valg til Hopudvalget er følgende:
- Charlotte: 73,33%
- Marlene: 50,00%
- Anne-Mette: 46,67%
Dermed er Charlotte og Marlene valgt til Hopudvalget.
Kaninhopdommerklubbens bestyrelse takker for den store interesse for valget.
Samtidig ønsker vi Charlotte og Marlene held og lykke med deres arbejde i Hopudvalget.

30. september 2018
Kandidater er online

Opstillede kandidater til Hopudvalget er lagt online på hjemmesiden.

1. september 2016
Kandidater er online

Der har kun været 2 opstillede kandidater og Lisa Gress og Janni Brenholdt er derfor indstillet til Hopudvalget.

20. august 2016
Kandidater er online

Opstillede kandidater til Hopudvalget er lagt online på hjemmesiden.

28. april 2015
Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse for Kaninhopdommerklubben er lagt online.

10. september 2014
Resultat for valg til Hopudvalget

Resultatet for valg til Hopudvalget er følgende:
- Heidi: 24 stemmer, 70,6%
- Christina: 17 stemmer, 50,0%
- Marlene: 13 stemmer, 38,2%
- Camilla: 10 stemmer, 29,4%
Dermed er Heidi og Christina valgt til Hopudvalget.

27. august 2014
Valg til Hopudvalget

Kaninhopdommerklubben skriver ud til alle dommere og beder dem om at afgive deres stemme på 2 af de opstillede kandidater til Hopudvalget.

5. august 2014
Indkaldelse af kandidaturer

Kaninhopdommerklubben skriver ud til alle dommere, for at bede dem melde deres kandidatur senest den 22. august, hvis man ønsker at stille op til afstemningen til Hopudvalget.

7. juni 2014
Valg til Hopudvalget

Kaninhopdommerklubben bliver af Danmarks Kaninavlerforenings Hovedbestyrelse henstillet til at indstille 2 personer ekstra til Kaninhopudvalget.

15. april 2014
Godkendelse af vedtægter

Kaninhopdommerklubben får efter korrespondance med Lovudvalget godkendt deres vedtægter af Danmarks Kaninavlerforenings Hovedbestyrelse.

31. august 2013
Stiftende generalforsamling

Kaninhopdommerklubben blev stiftet ved en stiftende generalforsamling i forbindelse med Hopudvalgets dommerseminar den 31. august 2013 i Horsens.